Tag: Vào mùa đông khi đi ngoài trời lạnh cơ thể giảm bột sự mất nhiệt bằng những phương thực nào sau đây